Zentrum für Buddismus und thailändisches Kulturzentrum -Bodensee e.V. 
ศูนย์พุทธศาสนาและสมาคมวัฒนธรรมไทย โบเด้นเซ
ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระธรรมมังคลาจารย์ (หลวงปู่ทอง สิริมังคโล)

ศูนย์พุทธศาสนาและสมาคมวัฒนธรรมไทย โบเด้นเซ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๕๓ มีจุุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์รวมชาวไทยในเขตโบเด้นเซและ ใกล้เคียงให้ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน สร้างสรรกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมและต่อตนเอง ร่วมกันสืบสานและถ่ายทอดวัฒนธรรมไทย ภาษาไทยให้แก่เด็กเยาวชนไทยและผู้สนใจทั่วไป ส่งเสริม แลกเปลี่ยน และแบ่งปันประสบการณ์เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมต่างแดน อีกทั้งให้การสนับสนุนจัดหาข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษาต่อทั้ง ในประเทศเยอรมันนีและระบบการศึกษาทางไกลในประเทศไทย ทางสมาคมฯ มีความประสงค์ที่จะส่งเสริมและเผยแพร่พระพุทธศาสนาในต่างแดนและเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยในเขตใกล้เคียงนี้ จึงได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรม พระธรรมมังคลาจารย์ เพื่อเป็นที่ประกอบพิธีกรรมด้านศาสนา และกิจกรรมในวันสำคัญทางศาสนาต่าง ๆ 
สมาคมฯ ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้า หากำไรแต่ประการใด รายได้ทีเกิดจากการบริจาคและค่าสมาชิกสมาคม จักได้นำไปจัดสรรใช้จ่าย ในรายจ่ายต่าง ๆ อันจำเป็นของสมาคมฯ โดยคณะผู้บริหารงานสมาคมไม่มีรายได้ใด ๆ จากการทำงานให้แก่สมาคมฯ คณะกรรมการก่อตั้งทั้งหมด จะดำเนินงานบริหารสมาคมในวาระละ สามปี จากนั้นจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ในวาระละสามปีต่อไปเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความพร้อมและความเหมาะสมได้เข้ามาช่วยเหลืองานของสมาคมฯ  ทั้งนี้อยู่ในการเห็นชอบและการลงมติของสมาชิกสมาคม

Thailändisches Kulturzentrum-Bodensee e.V.
der eingetragene Verein``Thailändisches Kulturzentrum-Bodensee´´ wurde im Jahr 2010 von eine Gruppe Thailändem und Deutschen gegründet. Ziel des gemeinntnützigen Vereins ist es das Zentrum für Thailändische Kultur und für den Theravada Buddhishmus für die Thailänder und interessierte Deutsche in der Region zu sein.

Hier werden zum einen die bekannten thailändischen Feste wie Loy Kra Thong oder Songkran Fest gefreiert und Kurse in Thailändische Künsten angeboten.

Zum anderen wurden das Buddhistische Meditationszentrum Phathamma Mangklachaan(Luang Phoo Thong) aufgebaut, welches unter der Leitung des Thailändischen Buddhistischen Mönches Phramaha Kwanyuen die Seelsorge und die Organisation von Buddhistischen Festen für die Gläubigen durchführt. Geistlicher Rektor des Zentrums ist der Abt des Thailändisches Kolsters Wat Phrathat Sri Chomtong aus der Nähe von Chaing Mai im Norden Thailands.

ทางสมาคมยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ผู้สนใจทั่วไป โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนา ธรรมมังคลาจารย์ เพื่อฝึกอบรม การปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน และร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ และได้กราบนิมนต์ท่านพระครูสังฆ์รักษ์ ชเนศร์ (ตุ๊อ๊อด) มาเป็นองค์ประธานสงฆ์ และนิมนต์ ท่านอาจารย์มหาขวัญยืน สิริธัมโม จากวัดพิกุลเงิน เป็นหัวหน้าสงฆ์แห่งศูนย์ปฏิบัติธรรม ธรรมมังคลาจารย์ เพื่อดูแลและนำพาพุทธศาสนิกชนให้ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาเพื่อความสุขความเจริญต่อตนเองและครอบครัว สังคมต่อไป